Nowe przepisy Dronowe od lutego 2019

Dla wszystkich osób latających dronami sportowo (drone racing), zarobkowo (UAVO) oraz dla osób poniżej 18-go roku życia chcących używać drona legalnie nadchodzi nowe rozporządzenie, które zmieni sposób zdawania egzaminów oraz korzystania z dronów. Rozporządzenie

Jakie zmiany nadchodzą?

Nowe przepisy od 1 lutego 2019:

 • pozwolą na wykonywanie niskich lotów BVLOS i lotów automatycznych bez konieczności wydzielania specjalnych stref,
 • umożliwią wykonywanie lotów FPV,
 • wyłączą obowiązek posiadania badań lotniczo-lekarskich i zdawania egzaminów państwowych dla operatorów BSP poniżej 5 kg używanych w lotach VLOS,
 • wprowadzą szereg mniejszych zmian mających uprościć użytkowanie BSP.
 • obniżą minimalny wiek operatorów BSP. Osoby poniżej 18-go roku życia będą mogły za zgodą rodziców zdawać egzamin UAVO (osoby małoletnie  (13-18 lat) ze świadectwem UAVO będą mogły wykonywać loty pod nadzorem osoby dorosłej.)
 • Znika egzamin państwowy na rzecz egzaminu w ośrodku szkoleniowym w który odbywa się kurs.

Marcin Kukla (Kuki)

Zmiany VLOS

 • Od teraz spoglądanie na ekran tabletu czy telefonu podczas nagrywania dronem będzie w pełni legalne i nie będzie zaliczane jako lot BVLOS „W nowym rozporządzeniu ustawodawca jednoznacznie daje do zrozumienia, że „dopuszcza się utratę kontaktu wzrokowego z modelem latającym/BSP w momencie dokonywania przez operatora kontroli parametrów lotu przekazywanych przez urządzenie będące wyposażeniem naziemnym modelu/BSP”.
 • Loty  rekreacyjne FPV dla dronów o masie do 2 kg (latanie racerami w goglach itp.) od teraz można latać bez obserwatora ale:
 • a) loty do wysokości nie większej niż 50m nad poziomem terenu;
 • b) w odległości poziomej nie większej niż 200m od operatora;
 • c) 100m od zabudowań miejscowości, osiedli lub zgromadzeń na wolnym powietrzu w przypadku lotów komercyjnych
Okiem-Drona ekipa Szymon Pawlak i Wojtek Habdas
Okiem-Drona ekipa Szymon Pawlak i Wojtek Habdas

„BEZPIECZNA ODLEGŁOŚĆ POZIOMA” ZASTĄPIONA „BEZPIECZNĄ ODLEGŁOŚCIĄ”, ALE TYLKO DLA OPERATORÓW Z UAVO

W Załączniku 6 został zachowany termin „bezpiecznej odległości poziomej”, ale zniknął z Załącznika 6a. Oznacza to tyle, że operatorzy ze świadectwem kwalifikacji UAVO będą mogli już w pełni legalnie latać w terenie zabudowanym bezpośrednio nad osobami, pojazdami i budynkami.

LOTY W STREFACH R POZA GRANICAMI PARKU MOŻLIWE BEZ ZGODY ZARZĄDCY

Klasztor na Świętym Krzyżu

Nowy przepis mówi o konieczności uzyskania zgody na lot w strefie R jedynie bezpośrednio nad obszarem parku narodowego. Zatem w strefie R poza obszarem parku (bo granice naziemne parku i granice R bardzo często się nie pokrywają) jest teraz możliwy bez zgody zarządcy strefy.

LOTY W STREFACH P – 500M OD TERENU OBIEKTU CHRONIONEGO DLA DRONÓW <0.6KG

Ograniczona strefa lotów

„Stare” prawo w Załączniku 6 (rekreacja/sport) mówiło o lotach dronów <600g poza terenem obiektów (czyli np. za ogrodzeniem) chronionych przez strefę P. Ta odległość została jednak zwiększona dla lotów rekreacyjnych/sportowych do 500m od terenu obiektu chronionego strefą P. W przypadku lotów „komercyjnych” (innych niż rekreacyjne i sportowe) zachowano poprzednie sformułowanie: „poza terenem obiektów chronionych strefą P”.

NOWE WYTYCZNE CO DO LOTÓW NAD KONKRETNYMI TERENAMI I OBIEKTAMI

4.6. Modelami latającymi nie wykonuje się lotów nad:
1) terenami zamkniętymi, o których mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 i 1948);
2) obiektami jądrowymi, o których mowa w art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2014 r. poz. 1512, z 2015 r. poz. 1505 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 266, 1343, 1579 i 1948); 
3) obszarami, obiektami i urządzeniami, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1 lit. a i b, pkt 2 lit. a i b oraz pkt 3 lit. a i b ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2142);
4) jednostkami wojskowymi i poligonami;
5) osobami i zgromadzeniami osób na wolnym powietrzu, niebędącymi w dyspozycji lub pod kontrolą operatora;
6) w strefie EP R40 Słupsk.

Dodatkowo dopisano:

4.7. Loty nad rurociągami paliwowymi, liniami energetycznymi i liniami telekomunikacyjnymi, zaporami wodnymi, śluzami oraz innymi urządzeniami znajdującymi się w otwartym terenie, których zniszczenie lub uszkodzenie może stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, środowiska albo spowodować poważne straty materialne, wykonuje się z zachowaniem szczególnej ostrożności.

W Załączniku 6a modyfikacji uległ zapis

12) loty wykonywane nad:
a) terenami zamkniętymi, o których mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne,
b) obiektami jądrowymi, o których mowa w art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe,
c) obszarami, obiektami i urządzeniami, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1 lit. a i b, pkt 2 lit. a i b oraz pkt 3 lit. a i b ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia,
d) jednostkami wojskowymi i poligonami
– mogą być realizowane jedynie za zgodą lub na potrzeby zarządzającego danym terenem, obiektem, obszarem lub urządzeniem.

Dodatkowo przybyły dwa podpunkty 13 i 14:

13) loty nad rurociągami paliwowymi, liniami energetycznymi i liniami telekomunikacyjnymi, zaporami wodnymi i śluzami oraz innymi urządzeniami znajdującymi się w otwartym terenie, których zniszczenie lub uszkodzenie może stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, środowiska albo spowodować poważne straty materialne, wykonuje się z zachowaniem szczególnej ostrożności;
14) w przypadku operatora będącego osobą małoletnią loty wykonuje się pod nadzorem osoby dorosłej.

KAMIZELKA OSTRZEGAWCZA – RÓWNIEŻ W KOLORZE ZIELONYM

zielona kamizelka uavoWcześniejsze rozporządzeniem zakładało kolory: czerwony, pomarańczowy i żółty

KURS NA DRONA I EGZAMIN BĘDZIE TAŃSZY

Ponieważ egzamin przeprowadza ośrodek szkoleniowy w ramach szkolenia, sam ośrodek ma obowiązek posiadać ubezpieczenie OC, które pokryje ewentualne szkody wyrządzone podczas trwania szkolenia. To kolejna oszczędność dla kursanta – od kilkunastu do kilkudziesięciu złotych. Dotyczy to tylko kategorii do 5kg. Należy pamiętać, że do późniejszych lotów innych niż rekreacyjne i sportowe OC jest cały czas potrzebne. 

Łącznie oszczędność dla kursanta wynikająca z wszelkich opłat dodatkowych wyniesie: minimum 200zł + 55zł + 108zł + ubezpieczenie OC – łącznie przynajmniej 400zł.

ulc uavo dron

PRZEDŁUŻANIE I WZNAWIANIE UPRAWNIEŃ UAVO NADAL ZOSTAJE W GESTII EGZAMINATORÓW PAŃSTWOWYCH